Rubrika: Známe svá práva

Získali jsme advokátní pomoc

Právní pomoc v dnešních dnech se cení zlatem. Spolu a teď se učíme právnímu povědomí, abychom si svá práva hájili s chránili naši společnost. Pokládáme základní kameny, proto si moc vážíme paní Mgr. Daniely Šeranové, která vytvořila zatím tyto tři “edukační e-booky”: pro svébytného člověka s online přednáškou v hodnotě daru 777 Kč pro zaměstnance s […]

Známe svá práva?

Nouzový stav je protiústavní. Porušuje Listinu základních práv a svobod, porušuje Evropskou listinu základních lidských práv a svobod, Helsinskou deklaraci WMA, porušuje Chartu lidských práv OSN, porušuje Úmluvu o právech dítěte. Porušuje nejen naši Ústavu, ale i mezinárodní lidskoprávní úmluvy, které jsou nadřazené naší Ústavě ve čl. 10. Proto my, lid České republiky, občané Čech, […]

Jaké informace má podle zákona občan žádat na odběrovém místě?

A. Občan má právo ze zákona na Informovaný souhlas. B. Občan má právo podle zákona, aby věděl kdo je držitelem registračního oprávnění. C. Občan má právo podle zákona, aby test udělal kvalifikovaný pracovník s oprávněním Pokud toto není dodrženo, je právo občana porušeno v: zákoně 40/2009 Sb. §175, § 177, zákoně 285/2002 Sb. odd , […]

Musí občan postoupit test?

Usnesení vlády o lockdownu a karanténě v případě nesmyslného celoplošného testování, je v rozporu s ústavou ČR a sankce v něm nejsou v něm vzpomínané v právním pořádku ČR realizovatelné. Ústava čl. 2 (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý […]

Jak postupovat při testování?

Lze odmítnout test? Testy neodmítáme. Není důvod, podle zákona máme možnost využít jiné varianty. Podle zákona 285/2002 Sb. -darování, odběry a transplantace tkání a orgánů máme možnost výběru: §3 (1) Odběr tkání nebo orgánů (dále jen odběr) od žijícího dárce, pokud není dále stanoveno jinak, lze provést. b) v době odběru není k dispozici vhodná […]

Informovaný souhlas

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/Es ze 31.3.2004 32004L0023 – EN – EUR-Lex – EUR-Lex o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk (test) má občan právo na Informovaný souhlas. KAPITOLA III VÝBĚR A HODNOCENÍ DÁRCE Článek 13 Souhlas Odběr lidských tkání nebo […]

Co obsahuje Informovaný souhlas?

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY PŘI DAROVÁNÍ BUNĚK NEBO TKÁNÍ A. Žijící dárci Osoba, která odpovídá za postup darování, zaručuje, že dárce, byl řádně informován, alespoň o těch hlediscích týkajících se darování a odběru, které jsou definovány v odstavci 3. Informace musí být poskytnuty před odběrem. Informace musí poskytnout školená osoba schopná podat je vhodným […]

Časté argumenty

V době nouzového stavu platí Mimořádné opatření, zákony neplatí. Mimořádné opatření je pouze MO. Není nad ústavou není nad zákony. Naopak, porušení zákona v době nouzového stavu se trestá vyšší sazbou.

Institut Aleny Vitáskové hájí práva poškozených občanů – přidejte se

Víme, že mnozí jste kráceni na svých právech a spravedlnosti. Využijte této možnosti a informujte ministryni spravedlnosti Marii Benešovou – o porušení svých práv, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti.Podněty zasílané na Ministerstvo spravedlnosti označte nadpisem: MANIFEST IAV – občanů poškozených státemadresa:Vážená paníJUDr. Marie Benešová, ministryněMinisterstvo spravedlnostiVyšehradská 424/16128 00 Praha – Nové Městoe-mailovou adresu: posta@msp.justice.cz (požadujte […]