Známe svá práva

Informovaný souhlas

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/Es ze 31.3.2004 32004L0023 – EN – EUR-Lex – EUR-Lex o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk (test) má občan právo na Informovaný souhlas.

KAPITOLA III VÝBĚR A HODNOCENÍ DÁRCE

Článek 13

Souhlas

  1. Odběr lidských tkání nebo buněk se povolí pouze tehdy, jsou-li splněny všechny povinné požadavky na souhlas nebo povolení, které platí v daném členském státu. 2. Členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy přijmou veškerá nezbytná opatření, kterými zajistí, aby dárci, jejich příbuzní nebo jakékoli osoby udělující povolení jménem dárců obdrželi všechny příslušné informace uvedené v příloze.

Článek 17

Odpovědná osoba

  1. Každé tkáňové zařízení jmenuje odpovědnou osobu, která splňuje alespoň tyto podmínky a má tuto kvalifikaci: a) vlastní diplom, osvědčení nebo jiný doklad formální způsobilosti v oblasti lékařských nebo biologických věd udělený při ukončení vysokoškolského studia nebo studia uznaného dotyčným členským státem za rovnocenné; b) má alespoň dvouletou praktickou zkušenost v příslušných oblastech. 2. Osoba jmenovaná podle odstavce 1 je pověřena a) zajištěním toho, aby v zařízení, za něž je tato osoba odpovědná, byly lidské tkáně a buňky určené k použití u člověka odebírány, kontrolovány, zpracovávány, skladovány a distribuovány v souladu s touto směrnicí a s právními předpisy platnými v členském státu; b) poskytováním informací podle článku 6 příslušnému orgánu nebo orgánům; c) provádění požadavků článků 7, 10, 11, 15, 16 a 18 až 24 v tkáňovém zařízení. 3. Tkáňová zařízení oznámí příslušnému orgánu nebo orgánům jméno odpovědné osoby podle odstavce 1. Dojde-li k trvalé nebo dočasné výměně odpovědné osoby, oznámí tkáňové zařízení příslušnému orgánu neprodleně jméno nové odpovědné osoby a datum, od něhož tato osoba začne plnit své povinnosti.

Napsat komentář