Vakcíny, očkování

Zkušenosti MUDr. Elekové s očkováním

Nejsme nepřítelem, ani přítelem očkování. Fakta mluví za své. Dnešní vakcíny, jsou zcela jiné, jak před 25 – 30 roky.

Většina vakcín obsahuje mimo jiné i složku MRC – 5, což je ( Medical Research Council cell kmen 5) je diploidní buněčná kultivační linie složená z fibroblastů , původně vyvinutá z plicní tkáně 14týdenního potratu mužského europoidního plod.

Očkovat pouze po informovaném souhlasu=lékař má povinnost seznámit občana o krátkodobých a dlouhodobých vedlejších účincích a dotyčný když souhlasí, tak podepíše, nebo nepodepíše a list se založí do zdravotní dokumentace dotyčného.

INFORMOVANÝ SOUHLAS neodporuje Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny.
Úmluva o lidských právech a biomedicíně (dále jen „Úmluva o lidských právech a biomedicíně“), která v čl. 5 stanoví, že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví lze provést za podmínky, že k němu dotčená osoba (pacient) poskytla svobodný a informovaný souhlas, přičemž tato osoba musí být řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Takto dotčená osoba (pacient) pak může takový souhlas kdykoli svobodně odvolat.
Na národní úrovni se ochraně osobnostních práv a lidské integritě v obecné rovině věnuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Občanský zákoník v ustanoveních § 93 a § 94 uvádí, že nikdo nesmí mimo případ stanovený zákonem zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze a zásahu a o jeho možných následcích, a dále doplňuje, že kdo chce provést na jiném zákrok, je povinen mu srozumitelně vysvětlit povahu tohoto zákroku.
Dále podle zák. 372/2011 o zdravotních službách, § 28, odst. (1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.
Podle (3) e) 1, 3. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem.

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/informovany-souhlas-pacienta-jako-podminka-poskytnuti-lekarske-pece

Napsat komentář