Právo v kapse Vakcíny, očkování

Očkování nebo experiment?

Vakcína podle dokumentu pro Evropskou unii nemá FINÁLNÍ SCHVÁLENÍ, ale pouze podmíněčné a farmaceutická společnost Pfizeru BionTech musí do července 2021 dodat podklady pro konečné schválení.
Vakcína nebyla dostatečně otestována. Pfizer nemá uzavřené testování.
Pouze nouzový stav dovolí zavedení nedostatečně vyzkoušené vakcíny, závěrečnou studii musí Pfizer dodat lékové agentuře do konce roku 2023.

#EMA doporučila pro přípravek #Comirnaty od #BioNTech_Pfizer podmíněné (NOUZOVÉ=V EU umožňují CMA povolení léčivých přípravků, které splňují neuspokojenou lékařskou potřebu, na základě méně úplných údajů, než je obvykle požadováno.) rozhodnutí o registraci.
To znamená, že o vakcíně bude muset přijít více důkazů, které je společnost povinna poskytnout.
Přestože v klinických studiích dostalo velké množství lidí vakcíny COVID-19 , určité vedlejší účinky se mohou objevit až po očkování milionů lidí.
Mohou být lidé, kteří již dostali COVID-19, očkováni Comirnaty?
– Ze studie nebylo k dispozici dostatek údajů k závěru, jak dobře přípravek Comirnaty funguje u lidí, kteří již měli COVID-19.
Může Comirnaty snížit přenos viru z jedné osoby na druhou?
– Dopad očkování přípravkem Comirnaty na šíření viru SARS-CoV-2 v komunitě dosud není znám. Dosud není známo, kolik očkovaných lidí může být stále schopno přenášet a šířit virus.
Mohou být děti očkovány Comirnaty?
– Comirnaty se v současné době nedoporučuje pro děti mladší 16 let! EMA
Tato fakta mluví za sebe.

Jsme ve stádiu VÝZKUMU – EXPERIMENTU!
Na to se vztahuje Helsinská deklarace, kde je INFORMOVANÝ SOUHLAS absolutně nevyhnutelný, z roku 2000

https://www.lf2.cuni.cz/farmakologicky-ustav/helsinska-deklarace-svetove-lekarske-asociace

Norimberský kodex (německy Nürnberger Kodex) je soubor zásad medicínské etiky pro experimenty na lidech, který vzniknul jako důsledek soudu s vojenskými zločinci na norimberském soudě po skončení druhé světové války. Je to první významný mezinárodní dokument k etice výzkumu.
Obsah prvního bodu zní:
1 Dobrovolný souhlas lidské osoby je absolutně nevyhnutelný.
Jinými slovy vakcínu nejde nikomu nařídit žádným nařízením nebo zákonem, protože vakcina je pouze podmínečně schválená a je stále v režimu výzkumu, dokud společnost Pfizer nebo jiní výrobci nezveřejní závěrečnou studii a získá konečně schválení.

Informovaný souhas = dotyčný když souhlasí, tak podepíše, nebo nepodepíše a list se založí do zdravotní dokumentace dotyčného.
INFORMOVANÝ SOUHLAS neodporuje Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Úmluva o lidských právech a biomedicíně (dále jen „Úmluva o lidských právech a biomedicíně“), která v čl. 5 stanoví, že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví lze provést za podmínky, že k němu dotčená osoba (pacient) poskytla svobodný a informovaný souhlas, přičemž tato osoba musí být řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Takto dotčená osoba (pacient) pak může takový souhlas kdykoli svobodně odvolat.
Na národní úrovni se ochraně osobnostních práv a lidské integritě v obecné rovině věnuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Občanský zákoník v ustanoveních § 93 a § 94 uvádí, že nikdo nesmí mimo případ stanovený zákonem zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze a zásahu a o jeho možných následcích, a dále doplňuje, že kdo chce provést na jiném zákrok, je povinen mu srozumitelně vysvětlit povahu tohoto zákroku.
Dále podle zák. 372/2011 o zdravotních službách, § 28, odst.

(1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.
Podle (3) e) 1, 3. má právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem.

Je dobré si poslechnout lékaře i ze zahraničí než politiky:

https://gloria.tv/post/FdzBxGqqbxPo3QoYcGDGERKGo?fbclid=IwAR1LOvS5rRhUOuCgmUd61gqICKor0bR65ILegplPEMxAtZ-r-wz64YB10Ww

Nová zpráva ze CDC uvádí, že významná část očkovaných novou vakcínou proti Covidu-19 utrpělo vážné vedlejší účinky.

https://www.facebook.com/otevrisvoumysl/videos/401185251107792

Na základě faktů se může každý občan rozhodnout zda podstoupí či ne očkování proti Covidu-19.
Ministerstvo má sice zákon o odškodnění vedlejších účinků očkování, ale zde by vůbec takový zákon neplatil.
Občan nedostane od státu naprosto žádné odškodnění běžnou cestou, která je vyhrazena pro povinná očkování. Podle zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinném očkováním, totiž zákon jasně stanovuje, že náhradu může žádat pouze taková osoba, která podstoupila povinné očkování stanovené zákonem, případně více zákony.
A u nás se nyní očkuje kompulsivně, není to povinné očkování. Co to pro občana znamená?

Kompulzivní očkování znamená “vynucené” očkování, resp. očkování “pod nátlakem”. Rozdíl mezi kompulzivním a mandatorním očkováním je velice drobný, ale z právního hlediska dramaticky odlišný. Mandatorní očkování je povinné a je dáno zákonem, odmítnutím očkování se člověk dopouští porušení zákona. Kompulzivní očkování je naproti tomu dobrovolné, ovšem ne tak úplně, jde o dobrovolnost “na sílu”. Kompulzivní očkování znamená, že dobrovolně se může rozhodnout očkování nepodstoupit, ale na základě nesplnění kompulze (vynucení, nátlaku) ze strany toho, kdo po vás očkování požaduje, může přijít opatření proti vám.
Čím více lidí odmítne očkování-tím lépe.
Kde je kořen, proč se toto vše děje?
Staré noviny nám napoví…..

 

Napsat komentář